Normativa Extraescolars

1.- INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLARS 2022-2023
DataDia
Data d’Inici Inscripció01/06/22
Data Fi Inscripció10/06/22
Data Sorteig Desempat23/06/22
Data Comunicació Assignació30/06/22

Les activitats extraescolars van dirigides a tots els nens i nenes de l’Escola Barcelona dels quals els seus pares, mares o tutors estiguin associats a l’AFA.

La inscripció implica l’acceptació, per part de les famílies, de la normativa de les Activitats Extraescolars i de les directrius indicades a la web de l’AFA

No s’acceptarà cap inscripció de les famílies amb rebuts pendents de cobrament i seran retornades a la família fins regularitzar els pagaments pendents. 

2.- BAIXES I CANVIS D’ACTIVITAT DURANT EL CURS

Altes

Si voleu apuntar als vostres fills/es a Mainadera (l’acollida de matins), Espai Tardes (l’acollida de tardes) o qualsevol activitat extraescolar ho podeu fer a través d’ampasoft. Recordeu que si ja hi esteu inscrits i voleu continuar no heu de fer res.

Teniu fins el 23 de cada més per fer la sol·licitud d’inscripció. A partir d’aquesta data rebreu una confirmació de si heu pogut accedir a l’activitat o bé heu quedat en llista d’espera. Les sol·licituds es resoldran per ordre d’arribada

Les sol·licituds rebudes més enllà del dia 23 no es tindran en compte fins el més següent.

A continuació teniu enllaços amb instruccions de com fer la sol·licitud per ampasoft.

Baixes

Pels qui necessiteu donar-vos de baixa d’alguna extraescolar, recordeu que no ho podeu fer per ampasoft. Enlloc d’això heu d’enviar un e-mail, també abans del día 23, a secretaria@afaescolabarcelona.cat indicant el nom del nen, l’activitat de la que el voleu donar de baixa i a partir de quina data. 

Les baixes rebudes més enllà del dia 23 no es tindran en compte fins el més següent, cobrant-se la mensualitat corresponent. Aquest funcionament i terminis seran d’aplicació per la resta del curs, tenint cada mes de data límit el dia 23, o bé 5 dies lectius abans d’acabar el mes per períodes com Setmana Santa o Nadal. En el cas d’activitats trimestrals com piscina només s’atendran peticions d’alta o baixa a la fi del trimestre.

Si no s’accepta aquesta normativa i no s’abona el primer rebut d’octubre (al no haver gestionat la baixa correctament, dins dels terminis establerts, l’AMPA podrà donar de baixa la resta d’activitats).   

A l’hora de sol·licitar i gestionar una baixa, les famílies heu de considerar que a les activitats hi poden haver llistes d’espera, i quan es fa efectiva la baixa, automàticament la plaça queda ocupada per l’alumne següent de la llista. Es considera una baixa quan l’alumne deixarà definitivament de fer l’activitat.

En cas de malaltia o d’absència durant un  període de temps més o menys llarg, podeu optar per dues opcions:

  1. Baixa definitiva de l’activitat. Per tornar a fer l’activitat, cal tornar a sol·licitar l’alta en el període establert, i en el cas hipotètic que hi hagués llista d’espera s’hauria d’esperar el seu torn seguint els criteris establerts.
  2. Avisar que l’alumne no vindrà durant un cert temps per poder informar al monitor/a, però no gestionar la baixa de l’activitat, per tal de mantenir la plaça i l’antiguitat pel següent curs. Malauradament aquesta opció no comporta deixar de pagar la quota mensual de l’activitat.

Com ja sabeu l’AFA és una associació sense ànim de lucre, les quotes de les activitats estan establertes sense benefici econòmic, per aquesta raó l’associació no pot assumir les despeses que representen aquestes baixes temporals, tenint en compte que som un col·lectiu gran de famílies, i que aquests casos no són excepcionals. L’única opció per poder assumir aquesta despesa seria incrementant les quotes de les activitats, però entenem que això afecta directament a la resta de famílies que no tenen perquè veure’s perjudicades.

3.- ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS

L’AFA està adherida a una assegurança col·lectiva d’accidents promoguda per la FAPAC per a tot l’alumnat de l’Escola Barcelona dels quals llurs pares/mares són socis de l’AFA. Aquesta assegurança tindrà un preu aproximat de 4,00 euros anuals per alumne i es passarà al cobrament a totes les famílies associades en el mes d’octubre.

4.- PREUS – FORMA DE PAGAMENT – IMPAGATS

A l’apartat Calendari, Horaris i Preus trobareu els preus aproximats de cada activitat. En el mes de setembre quedaran fixats els preus definitius, que s’ajustaran en funció del nombre d’alumnes inscrits i del pressupost definitiu de cada activitat.

Cada activitat es paga en forma de quota mensual o trimestral (piscina) i mitjançant rebuts que emet l’AFA i passa al cobrament per domiciliació bancària o en efectiu, durant els 10 primers dies de cada mes o trimestre. A partir de dos rebuts impagats, es gestionarà la baixa de totes les activitats extraescolars en les que participi la família deutora, el que suposarà la pèrdua de la plaça, seguint el següent de la llista d’espera en el cas que hi hagués. En el cas de que l’impagat sigui de l’activitat de piscina, donat que l’abonament és trimestral i que el pagament a l’entitat externa es fa per avançat, no es permet cap rebut impagat i, en el cas de que succeeixi per causes injustificades, es tractarà com un impagat de tres rebuts de qualsevol altre activitat.

Tanmateix la família que ha incorregut en l’impagat, no podrà realitzar cap gestió ni accedir a cap servei ofert per l’Associació fins el pagament de l’impagat.

Permeteu que us recordem que l’AFA és una associació de pares i mares sense ànim de lucre i que el retard en el pagament de les quotes, els impagats o les baixes a destemps només perjudiquen a la resta de famílies associades que han de cobrir les despeses afegides amb les seves quotes.

5.- NORMES DE CONVIVÈNCIA DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Les activitats extraescolars són un servei que l’AFA oferta a les famílies associades de l’Escola. La inscripció en aquestes activitats  implica que el comportament dels nens i nenes ha de ser, en tot moment, l’adequat pel correcte desenvolupament de les mateixes. Per aquest motiu, és necessari assolir el compromís  per part de l’alumnat i les famílies  d’ una actitud positiva davant l’activitat, així com  un respecte als monitors/es, als companys/es, al material i als espais utilitzats.

Si els anteriors aspectes no es compleixen es perjudica el mateix alumne/a, els companys/es i el bon funcionament de l’activitat.
Per aquest motiu i A l’Assemblea de l’AFA del 11/12/2001 es va aprovar el document sobre normes de convivència i règim disciplinari aplicable a les activitats extraescolars, el qual està a disposició de qualsevol associada/at a  la pàgina web  de l’AFA: https://afaescolabarcelona.cat