Normativa Extraescolars

1.- INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLARS 2024-2025
Data Dia
Data inici preinscripció 17/06/24
Data fi preinscripció 30/06/24
Data sorteig desempat 02/07/24
Data comunicació assignació 15/07/24

Les activitats extraescolars van dirigides a tots els nens i nenes de l’Escola Barcelona dels quals els seus pares, mares o tutors estiguin associats a l’AFA.

La inscripció implica l’acceptació, per part de les famílies, de la normativa de les Activitats Extraescolars i de les directrius indicades a la web de l’AFA

No s’acceptarà cap inscripció de les famílies amb rebuts pendents de cobrament i seran retornades a la família fins regularitzar els pagaments pendents. 

Criteris d’assignació de plaça a les extraescolars
En el cas que el nombre de sol·licituds d’alumnes inscrits a una extraescolar sigui superior al nombre de places ofertades, entraran en joc els següents criteris d’assignació:
Dins un mateix cicle (infantil, inicial, mitjà o superior):

  • Aquells alumnes que ja cursaven l’extraescolar durant el curs acadèmic anterior i desitgin continuar, tindran prioritat sobre els que es vulguin inscriure per primer cop.
  • Un cop aquestes places hagin estat assignades, la resta de vacants s’ordenaran a partir d’un número obtingut per sorteig, tenint en compte el número que prèviament ha estat atorgat de manera aleatòria a la preinscripció d’AMPASOFT.

Quan hi hagi canvi de cicle o s’oferti una extraescolar nova:

  • Totes les vacants s’ordenaran a partir d’un número obtingut per sorteig, tenint en compte el número que prèviament ha estat atorgat de manera aleatòria a la preinscripció d’AMPASOFT.
2.- BAIXES I CANVIS D’ACTIVITAT DURANT EL CURS

Altes

Una vegada començades les activitats a l’octubre, si voleu apuntar als vostres fills/es a Mainadera (l’acollida de matins), Espai Tardes (l’acollida de tardes) o qualsevol activitat extraescolar ho podeu fer a través d’ampasoft. Recordeu que si ja hi esteu inscrits i voleu continuar no heu de fer res.

Teniu fins 5 dies lectius abans d’acabar el trimestre per fer la sol·licitud d’inscripció. 

A partir d’aquesta data rebreu una confirmació de si heu pogut accedir a l’activitat o bé heu quedat en llista d’espera. Les sol·licituds es resoldran per ordre d’arribada.

Les sol·licituds rebudes més enllà del termini no es tindran en compte fins el trimestre següent.

A continuació teniu enllaços amb instruccions de com fer la sol·licitud per ampasoft.

Baixes

Pels qui necessiteu donar-vos de baixa d’alguna extraescolar, recordeu que no ho podeu fer per ampasoft. En lloc d’això heu d’enviar un e-mail a secretaria@afaescolabarcelona.cat indicant el nom de l’infant, l’activitat de la que voleu gestionar la baixa i a partir de quina data. Teniu fins a 5 dies lectius abans d’acabar el trimestre. Les baixes rebudes més tard del termini no es tindran en compte fins el trimestre següent, cobrant-se les mensualitats corresponents.

Si no s’accepta aquesta normativa i no s’abona el primer rebut d’octubre (al no haver gestionat la baixa correctament, dins dels terminis establerts, l’AMPA podrà donar de baixa la resta d’activitats).

A l’hora de sol·licitar i gestionar una baixa, les famílies heu de considerar que a les activitats hi poden haver llistes d’espera, i quan es fa efectiva la baixa, automàticament la plaça queda ocupada per l’alumne següent de la llista. Es considera una baixa quan l’alumne deixarà definitivament de fer l’activitat.

En cas de malaltia o d’absència durant un  període de temps més o menys llarg, podeu optar per dues opcions:

  1. Baixa definitiva de l’activitat. Per tornar a fer l’activitat, cal tornar a sol·licitar l’alta en el període establert, i en el cas hipotètic que hi hagués llista d’espera s’hauria d’esperar el seu torn seguint els criteris establerts.
  2. Avisar que l’alumne no vindrà durant un cert temps per poder informar al monitor/a, però no gestionar la baixa de l’activitat, per tal de mantenir la plaça i l’antiguitat pel següent curs. Malauradament aquesta opció no comporta deixar de pagar la quota mensual de l’activitat.

Com ja sabeu l’AFA és una associació sense ànim de lucre, les quotes de les activitats estan establertes sense benefici econòmic, per aquesta raó l’associació no pot assumir les despeses que representen aquestes baixes temporals, tenint en compte que som un col·lectiu gran de famílies, i que aquests casos no són excepcionals. L’única opció per poder assumir aquesta despesa seria incrementant les quotes de les activitats, però entenem que això afecta directament a la resta de famílies que no tenen perquè veure’s perjudicades.

3.- PREUS – FORMA DE PAGAMENT – IMPAGATS

A l’apartat Calendari, Horaris i Preus trobareu els preus aproximats de cada activitat. En el mes de setembre quedaran fixats els preus definitius, que s’ajustaran en funció del nombre d’alumnes inscrits i del pressupost definitiu de cada activitat.

Cada activitat es paga en forma de quota mensual o trimestral (piscina) i mitjançant rebuts que emet l’AFA i passa al cobrament per domiciliació bancària o en efectiu, durant els 10 primers dies de cada mes o trimestre. A partir de dos rebuts impagats, es gestionarà la baixa de totes les activitats extraescolars en les que participi la família deutora, el que suposarà la pèrdua de la plaça, seguint el següent de la llista d’espera en el cas que hi hagués. En el cas de que l’impagat sigui de l’activitat de piscina, donat que l’abonament és trimestral i que el pagament a l’entitat externa es fa per avançat, no es permet cap rebut impagat i, en el cas de que succeeixi per causes injustificades, es tractarà com un impagat de tres rebuts de qualsevol altre activitat.

Tanmateix la família que ha incorregut en l’impagat, no podrà realitzar cap gestió ni accedir a cap servei ofert per l’Associació fins el pagament de l’impagat.

Permeteu que us recordem que l’AFA és una associació de pares i mares sense ànim de lucre i que el retard en el pagament de les quotes, els impagats o les baixes a destemps només perjudiquen a la resta de famílies associades que han de cobrir les despeses afegides amb les seves quotes.

4.- NORMES DE CONVIVÈNCIA DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Les activitats extraescolars són un servei que l’AFA oferta a les famílies associades de l’Escola. La inscripció en aquestes activitats  implica que el comportament dels nens i nenes ha de ser, en tot moment, l’adequat pel correcte desenvolupament de les mateixes. Per aquest motiu, és necessari assolir el compromís  per part de l’alumnat i les famílies  d’ una actitud positiva davant l’activitat, així com  un respecte als monitors/es, als companys/es, al material i als espais utilitzats.

Si els anteriors aspectes no es compleixen es perjudica el mateix alumne/a, els companys/es i el bon funcionament de l’activitat.
Per aquest motiu i A l’Assemblea de l’AFA del 11/12/2001 es va aprovar el document sobre normes de convivència i règim disciplinari aplicable a les activitats extraescolars, el qual està a disposició de qualsevol associada/at a  la pàgina web  de l’AFA: https://afaescolabarcelona.cat