Normativa Extraescolars

1.- INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLARS 2021-2022
DataDia
Data d’Inici Inscripció05/09/20
Data Fi Inscripció13/09/20
Data Sorteig Desempat15/09/20
Data Comunicació Assignació20/09/20

Les activitats extraescolars van dirigides a tots els nens i nenes de l’Escola Barcelona dels quals els seus pares, mares o tutors estiguin associats a l’AMPA.

Per fer la reserva, cal que complimenteu el formulari web a través de l’adreça d’Internet proporcionada havent-ne rebut el comprovant d’inscripció abans de la Data Límit de Sol·licitud.

La inscripció implica l’acceptació, per part de les famílies, de la normativa de les Activitats Extraescolars i de les directrius indicades a la web de l’AMPA.

Per fer la pre-inscripció a extraescolars accediu a ampasoft i feu clic al següent enllaç.

image.png

Això us portarà a la pestanya de preinscripcions de la vostra fitxa de familia. Seleccioneu el vostre fill al desplegable i al requadre inferior marqueu les activitats a les que el voleu apuntar. És important que només una activitat per dia de la setmana com a màxim.En el cas de Fútbol i Basquet si voleu que el vostre fill participi a les competicions trieu l’activitat que indica “CEEB”.

image.png

Al premer “Realitzar preinscripcio” apareixerà un diàleg on podeu fer un comentari a la preinscripció. Aquí podeu indicar segones opcions que es tindrien en compta en el cas que no entressiu a l’activitat sol·licitada. En el cas que trieu l’activitat d’Instrument haureu d’indicar a comentaris quin instrument concret.

image.png

Si ho desitgeu també podeu inscirure ja als vostres fills al servei Espai Tardes els dies que desitgeu mitllançant l’Enllaç Assistència Acollida de forma idèntica a com es fa per Menjador. Al tractar-se d’un servei sense un màxim d’assistents rebreu directament la confirmació d’inscripció.

image.png

Un cop formats tots els grups rebreu un correu amb la confirmació de les activitats extraescolars que us han assignat, en funció de la vostra petició i de la disponibilitat de places. Les activitats que no assoleixin un mínim d’alumnes no es duran a terme. 

No s’acceptarà cap inscripció de les famílies amb rebuts pendents de cobrament i seran retornades a la família fins regularitzar els pagaments pendents. 

2.- BAIXES I CANVIS D’ACTIVITAT DURANT EL CURS

Qualsevol petició de baixa o canvi d’activitat durant el curs, només es podrà sol·licitar fins el dia 25 de cada mes, (exceptuant els mesos de desembre i març o abril que caldrà consultar ja que coincidint amb el període de vacances de Nadal i Setmana Santa pot avançar-se) perquè tingui efectes a partir del primer dia del mes següent. 

Els canvis es podran fer a partir del mes d’octubre per ser efectius al mes de novembre exceptuant piscina que per tractar-se d’ una activitat trimestral, el canvi serà efectiu al mes de gener

Les baixes de piscina caldrà avisar-les:

  • 2n trimestre: abans del dia 11 de desembre 2020
  • 3r trimestre: abans del 16 de març 2021

Si no s’accepta aquesta normativa i no s’abona el primer rebut d’octubre (al no haver gestionat la baixa correctament, dins dels terminis establerts, l’AMPA podrà donar de baixa la resta d’activitats).   

A l’hora de sol·licitar i gestionar una baixa, les famílies heu de considerar que a les activitats hi poden haver llistes d’espera, i quan es fa efectiva la baixa, automàticament la plaça queda ocupada per l’alumne següent de la llista. Es considera una baixa quan l’alumne deixarà definitivament de fer l’activitat.

En cas de malaltia o d’absència durant un  període de temps més o menys llarg, podeu optar per dues opcions:

  1. Baixa definitiva de l’activitat. Per tornar a fer l’activitat, cal tornar a sol·licitar l’alta en el període establert, i en el cas hipotètic que hi hagués llista d’espera s’hauria d’esperar el seu torn seguint els criteris establerts.
  2. Avisar que l’alumne no vindrà durant un cert temps per poder informar al monitor/a, però no gestionar la baixa de l’activitat, per tal de mantenir la plaça i l’antiguitat pel següent curs. Malauradament aquesta opció no comporta deixar de pagar la quota mensual de l’activitat.

Com ja sabeu l’AFA és una associació sense ànim de lucre, les quotes de les activitats estan establertes sense benefici econòmic, per aquesta raó l’associació no pot assumir les despeses que representen aquestes baixes temporals, tenint en compte que som un col·lectiu gran de famílies, i que aquests casos no són excepcionals. L’única opció per poder assumir aquesta despesa seria incrementant les quotes de les activitats, però entenem que això afecta directament a la resta de famílies que no tenen perquè veure’s perjudicades.

3.- ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS

L’AFA està adherida a una assegurança col·lectiva d’accidents promoguda per la FAPAC per a tot l’alumnat de l’Escola Barcelona dels quals llurs pares/mares són socis de l’AFA. Aquesta assegurança tindrà un preu aproximat de 4,00 euros anuals per alumne i es passarà al cobrament a totes les famílies associades en el mes d’octubre.

4.- PREUS – FORMA DE PAGAMENT – IMPAGATS

A l’apartat Calendari, Horaris i Preus trobareu els preus aproximats de cada activitat. En el mes de setembre quedaran fixats els preus definitius, que s’ajustaran en funció del nombre d’alumnes inscrits i del pressupost definitiu de cada activitat.

Cada activitat es paga en forma de quota mensual o trimestral (piscina) i mitjançant rebuts que emet l’AFA i passa al cobrament per domiciliació bancària o en efectiu, durant els 10 primers dies de cada mes o trimestre. A partir de dos rebuts impagats, es gestionarà la baixa de totes les activitats extraescolars en les que participi la família deutora, el que suposarà la pèrdua de la plaça, seguint el següent de la llista d’espera en el cas que hi hagués. En el cas de que l’impagat sigui de l’activitat de piscina, donat que l’abonament és trimestral i que el pagament a l’entitat externa es fa per avançat, no es permet cap rebut impagat i, en el cas de que succeeixi per causes injustificades, es tractarà com un impagat de tres rebuts de qualsevol altre activitat.

Tanmateix la família que ha incorregut en l’impagat, no podrà realitzar cap gestió ni accedir a cap servei ofert per l’Associació fins el pagament de l’impagat.

Permeteu que us recordem que l’AFA és una associació de pares i mares sense ànim de lucre i que el retard en el pagament de les quotes, els impagats o les baixes a destemps només perjudiquen a la resta de famílies associades que han de cobrir les despeses afegides amb les seves quotes.

5.- NORMES DE CONVIVÈNCIA DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Les activitats extraescolars són un servei que l’AFA oferta a les famílies associades de l’Escola. La inscripció en aquestes activitats  implica que el comportament dels nens i nenes ha de ser, en tot moment, l’adequat pel correcte desenvolupament de les mateixes. Per aquest motiu, és necessari assolir el compromís  per part de l’alumnat i les famílies  d’ una actitud positiva davant l’activitat, així com  un respecte als monitors/es, als companys/es, al material i als espais utilitzats.

Si els anteriors aspectes no es compleixen es perjudica el mateix alumne/a, els companys/es i el bon funcionament de l’activitat.
Per aquest motiu i A l’Assemblea de l’AFA del 11/12/2001 es va aprovar el document sobre normes de convivència i règim disciplinari aplicable a les activitats extraescolars, el qual està a disposició de qualsevol associada/at a  la pàgina web  de l’AFA: https://afaescolabarcelona.cat