Marc Normatiu Temps Migdia

El Menjador Escolar és un servei de l’escola a les famílies, per tant, per poder gaudir d’aquest servei cal fer-ne un bon ús. El bon funcionament d’aquest servei depèn de la col·laboració de tothom. 

Llegiu amb atenció aquestes normes de funcionament i tingueu-les en compte al llarg de tot el curs.

És un servei voluntari, forma part de l’àmbit educatiu del centre i amb un cost econòmic. 

El menjador educa en el paper fonamental de la nutrició i en els hàbits que l’acompanyen, en la convivència i la sociabilitat. Per tant les normes de convivència són les mateixes que les habituals en qualsevol altra activitat de l’escola. 

A partir del curs 2020-21 l’AFA que delega en l’empresa DIVER’S Associació d’Esplai  les tasques de gestió i monitoratge i en l’empresa JOSE MANUEL MONTERO ASENSIO el servei de cuina i intendència.

OBJECTIUS DEL SERVEI
 • Proporcionar un servei a les famílies dels/les alumnes.
 • Educar els/les alumnes usuaris del servei de menjador, en tot allò relatiu a la forma de menjar, en saber menjar tots els aliments i apreciar les seves qualitats, així com en la col·laboració en les tasques de menjador i ajut als altres.
 • Desenvolupar la companyonia entre tots els/les alumnes que gaudeixen d’aquest servei.
 • Educar els/les alumnes en l’acceptació d’una alimentació variada.
 • Donar una alimentació equilibrada.
 • Educar els/les alumnes en els valors de respecte i convivència assumint el marc normatiu establert.
 • Ensenyar els/les alumnes que el menjar és a més  d’una necessitat per l’organisme un fet social que requereix d’uns aprenentatges i que ens acompanya tota la vida. 
 • Les finalitats educatives del temps de menjador són: Alimentar-se, descansar i jugar i aprendre.
 • A continuació adjuntem el projecte educatiu del menjador per a curs 23/24 que us podeu descarregar clicant aquí.
NORMES DE CONVIVÈNCIA I ACTITUDS AL MIGDIA
 • Seure de forma correcta a taula.
 • Utilitzar de forma adequada els estris de taula.
 • No cridar ni parlar en excés.
 • Demanar les coses correctament.
 • Rentar-se adequadament les mans abans i després de dinar.
 • Menjar de tot el què es serveix per estar ben alimentats/des i no malbaratar menjar, fins i tot tastar aquells aliments que ens agradin menys. No tots els infants mengen la mateixa quantitat, fet pel qual no resulta convenient forçar la ingestió. En tot cas, aconseguir mitjançant la motivació que gradualment vagin menjant de tot.
 • Tenir cura que no caigui aigua ni menjar sobre la taula ni a terra. 
 • Col·laborar amb els/les monitors/es i els companys/es quan calgui.
 • Tenir una actitud de respecte cap als/a les monitors/es, companys/es i resta de persones, tractant a tothom amb gentilesa i amabilitat.
 • Saber disculpar-se quan cal.
 • Evitar situacions de conflicte o violència. Solucionar les situacions adverses sempre per la via del diàleg.
 • Observar i treballar qüestions de gènere, i d’abús o assetjament mitjançant jocs i dinàmiques.
 • Generar un ambient confortable, relaxat i distès per emprar positivament les hores lectives de la tarda.
 • Aprendre a compartir amb tothom els espais de joc i els diferents materials, aquest curs difícilment factible.
 • Respectar i conservar els recursos i espais d’ús comú.
 • Saber entretenir-se i divertir-se acceptant les normes dels jocs i activitats.
 • Ser justos/es i solidaris/es i atorgar oportunitats de jugar a tot i amb tothom.
 • Saber dedicar el temps lliure de forma creativa, tenint en compte les pròpies iniciatives dels infants.
 • Moure’s pels espais amb ordre, sense córrer ni cridar.
 • Utilitzar de forma correcta els lavabos, així com el paper higiènic, el paper de mans i el sabó.
 • Si accidentalment hem pogut fer mal a un/a company/a, deixar allò que estem fent i ajudar com calgui, dedicant la nostra atenció al/ a la company/a accidentat amb una disculpa.
 • Seguiment i respecte de totes les mesures aplicades per la salut i higiene derivades dels protocols COVID19. Mascaretes… distanciament… etc… 
 • Per poder sortir de l’escola en horari de migdia, cal que els pares/mares o tutors/es ho comuniquin per escrit. 
 • Els/les alumnes no han de comunicar-se a través de la reixa amb ningú. 
 • No s’ha d’ anar a classes i passadissos sense coneixement dels monitors i/o dels mestres
 • No s’han de menjar llaminadures. 
 • No s’han de dur mòbils ni qualsevol aparell electrònic, consola etc… 

L’incompliment reiterat d’aquest codi pot comportar la interrupció de l’assistència de l’infant temporal o definitiva del Servei de Migdia. 

En tot cas s’actuarà seguint el següent protocol:

PROTOCOL D’ACTUACIONS I MESURES CORRECTORES

El primer pas és parlar amb l’infant, la monitora i si cal la coordinadora de migdia, per tal de de fer reflexió, i aconseguir un compromís de modificació de conducta i de disculpes.

Si els implicats són dos o varis infants es fa un treball de mediació per trobar la manera de resoldre-ho.

Quan hi ha hagi alguna incidència s’informarà al/a tutor/a  per que en tingui constància.

Es registrarà per escrit i des del menjador s’informarà a les famílies.

Es cas de persistir en les actituds negatives i de no seguiment de la normativa, s’informarà a direcció del centre i es convocarà a la família per entre tots trobar solucions i eines per reconduir aquestes actituds.

Si tot i així no es resol, s’haurà de pensar en una interrupció de l’assistència de l’alumne al servei de migdia, que pot ser temporal o definitiva, depenent de la gravetat.

No s’admetran des d’un bon inici les actituds violentes ni faltes de respecte. Ens aquests casos, els alumnes hauran de fer un escrit de reflexió, expressant ells mateixos quina pot ser la solució i mostrant compromís de canvi. S’informarà la família.

● En el cas que un alumne/a tingui alguna actitud de violència i/o falta de control greu vers algun company, monitor/a o qualsevol persona, perdrà els dies que es valorin segons el cas del servei de menjador, prèvia informació a la família dels fets.

● Si malgrat tot, l’alumne persisteix en les seves actuacions i actituds la baixa del servei de migdia serà de al menys una setmana. 

● Aquestes decisions les prendrà l’equip de monitoratge conjuntament amb els seus responsables i la Direcció del centre.

Només en el cas de persistència en no seguir la normativa i  no trobar solucions o millora en l’actitud, si és inviable l’assistència de l’alumne al servei de migdia, se’l donarà de baixa definitivament. 

En cap cas, es retornarà l’import del servei.

Faltes lleusNo complir les indicacions de l’equip de monitors/es.- Qualsevol acte no justificat que alteri el desenvolupament normal de les activitats del centre: – Córrer, jugar i cridar pels passadissos. – Circular sols per l’escola sense justificació. – Pujar o baixar de manera incorrecta per l’escola. – Enfilar-se als reixats de filferro, penjar-se a les cistelles i porteries. – Portar joguines i objectes no permesos. – Utilitzar el lavabo de forma incorrecta ( llençar aigua a terra, embrutar-lo, etc) Amonestació i compensació mitjançant un escrit, disculpes o serveis d’ajut a la col·lectivitat
Faltes greus-Qualsevol acte d’incorrecció, desconsideració, o injúries envers els altres- Contestar d’una manera inadequada, faltar al respecte o fer comentaris fora de lloc. – Els actes d’indisciplina o ofensa ( insults verbals o gestuals). – L’agressió verbal o amenaces contra altres membres de l’escola.- Deteriorar voluntàriament les instal·lacions o el material que hi ha a l’escola- La substracció de qualsevol tipus de material. – Faltes lleus reiteradament.Fins a 3 dies de baixa al menjador tenint en compte els atenuants i valoració de cada cas
Faltes molt greus– Els actes d’agressió física.- L’assetjament o actituds discriminatòries per motius de gènere, edat, procedència, físic, habilitats,  etc… – Marxar de l’escola sense autorització de la família, equip de monitors/es o mestres. – Faltes greus reiteradamentUna setmana o més amb la de valoració de cada cas.Reiteradament, pot suposar la baixa definitiva del servei

CONDUCTES NO ACCEPTABLES

 • Qualsevol acte d’incorrecció, desconsideració, indisciplines o injúries envers els altres
 • Contestar d’una manera inadequada, faltar al respecte o fer comentaris fora de lloc. 
 • No complir les indicacions de l’equip de monitors/es. 
 • Els actes d’indisciplina o ofensa ( insults verbals o gestuals). 
 • Els actes d’agressió física ( mossegar, colpejar, etc) 
 • Qualsevol acte no justificat que alteri el desenvolupament normal de les activitats del centre: 
 • Córrer, jugar i cridar pels passadissos. 
 • Circular sols per l’escola sense justificació. 
 • Pujar o baixar de manera incorrecta per l’escola. 
 • Enfilar-se als reixats de filferro, penjar-se a les cistelles i porteries. 
 • Portar joguines i objectes no permesos. 
 • Utilitzar el lavabo de forma incorrecta ( llençar aigua a terra, embrutar-lo, etc) 
 • Deteriorar voluntàriament les instal·lacions o el material que hi ha a l’escola
 • L’agressió verbal, física o amenaces contra altres membres de l’escola amb intenció de fer mal. 
 • L’assetjament. 
 • La substracció de qualsevol tipus de material. 
 • Marxar de l’escola sense autorització de la família, equip de monitors/es o mestres. 

CIRCUMSTÀNCIES A TENIR EN COMPTE

Atenuants 

 • El reconeixement espontani, per part, de l’alumne, de la seva conducta incorrecta. 
 • No haver comès amb anterioritat faltes de conductes contràries a la convivència en el Centre. 
 • La petició d’excuses en els casos d’injúries, ofenses i alteració del desenvolupament de les activitats del menjador.
 • La falta d’intencionalitat. 

Agreujants 

 • Actuar contra el deure de no discriminar per raó de naixement, raça, sexe o qualsevol altra circumstància personal o social. 
 • Causar danys, injúries o ofenses als companys d’edat inferior, als incorporats recentment al centre o als que es troben en situació d’inferioritat per altres circumstàncies. 
 • Actuar de manera reiterada o premeditada. 
 • Fer publicitat manifesta. 

L’aplicació de mesures conductores al temps de migdia no pot privar als alumnes de l’exercici del dret a l’educació ni al dret a l’escolarització i no es podran imposar mesures que atemptin contra la seva integritat física o la seva persona o dignitat personal. 

En tot cas, les mesures conductores  han de tenir com a finalitat contribuir al manteniment i la millora del procés educatiu dels alumnes. 

PROTOCOL EN CAS D’ACCIDENT. 

En el cas que hi hagi un nen o nena que es faci mal o es trobi malament, s’haurà de fer una primera valoració.

Si és greu, es telefonarà  a la família, i si s’escau a una ambulància. 

En el cas que els tutors legals no puguin acompanyar a l’infant a l’ambulància, el/a responsable de menjador és qui l’acompanyarà i haurà de reomplir el formulari de l‘asseguradora . 

Si no és greu es trucarà igualment a la família per què estiguin informats i valorin si volen recollir l’infant a l’escola

Si tan sols és lleu, es lliurarà una nota informativa als tutors/es perquè tinguin la informació del que ha passat i facin lliurament a les famílies.

RECLAMACIONS DE LES FAMÍLIES O INCIDÈNCIES

Us preguem que sempre es faci, com a pas previ, per escrit enviant un correu a les següents adreces, explicant el més àmpliament possible qualsevol tema a tractar.

Ens posarem en contacte amb vosaltres el més aviat possible per respondre i trobar solucions.