Comisió Econòmica i Legal

Actuació conjunta de les dues àrees de la Comissió per tal de fer un seguiment de l’estat de la situació econòmica de l’AFA i del compliment dels acords i compromisos als que està subjecte.

Àrea Econòmica:

Objectiu: 

Gestionar el fons de l’AFA que arriba de les aportacions de les famílies i puntualment d’ajuts a les famílies o subvencions a les que pugui acollir-se l’AFA per a la gestió de les seves activitats.

Funcions: 

 • Recapte i custòdia del fons de l’AFA. Fer els pagaments i cobraments determinats per Junta.
 • Portar la contabilitat i fer seguiment dels moviments bancaris.
 • Elaboració dels pressupostos anuals i seguiment mensual de l’estat econòmic durant l’any.
 • Gestió de les incidències econòmiques que vagin sorgint, ja sigui amb els proveïdors externs com amb les famílies de l’Escola.
 • Demanar pressupostos i canalitzar les necessitats econòmiques d’altres comissions.
 • Gestió de les subvencions i/o ajudes a les que pugui acollir-se ‘AFA i les famílies associades.

Documents per aportar a Junta

3.1 Àrea econòmica:

 • Pressupost del curs (valoració Junta i presentació Assemblea)
 • Balanç mensual intern de situació (valoració Junta)
 • Estat de comptes  (valoració Junta i presentació Assemblea)
 • Balanç econòmic i memòria anual  (valoració Junta i presentació Assemblea)

Àrea Legal

Objectiu: 

Revisió, seguiment i validació dels contractes i acords signats per l’AFA. Seguiment de les obligacions legals a les que està sotmesa l’AFA i punt de contacte per qualsevol acció necessària en matèria de Protecció de Dades. 

Funcions: 

 • Aprovació i revisió de les propostes de contractes amb les empreses proveïdores i del personal contractat per l’AFA.
 • Vetllar pel compliment dels Estatuts de l’AFA així com dels compromisos adquirits en la signatura del acors i contractes i de la normativa que sigui d’aplicació.
 • Suport en tots aquells processos relacionats amb els aspectes jurídics de l’AFA com tràmits de constitució i de certificació dels seus apoderats.
 • Coordinació de les accions de l’AFA en materia de Protecció de Dades.
 • Donar suport a la resta de comissions en aquelles qüestions que puguin requerir

Documents per aportar a Junta

 • Previsió de venciments i renovacions de Contractes i Acords
 • Formularis de compliment