Funcionament, Horaris i Preu Temps Migdia

FUNCIONAMENT DEL TEMPS DE MIGDIA

El servei de menjador té una durada de tot el curs complert des del primer a l’últim dia de curs, exceptuant els períodes vacacionals i festes de calendari i de lliure disposició segons calendari escolar:

HORARI DEL SERVEI:  De 12:30 a 14:30 hores.

HORARI EQUIP EDUCADOR: De 12:15 a 14:30 hores.(ampliació de l’horari de monitors/es)

NOMBRE DE PERSONES DE L’ EQUIP EDUCADOR: 20 monitors i monitores / 1 coordinadora / + 1 monitor de suport a P3.

NOMBRE APROXIMAT DE COMENSALS: 380.

RÀTIOS PER GRUP: 1 monitor/a per grup bombolla d’horari lectiu

ESPAIS I HORARIS

 • Els infants dels grups de P3 a P5 de primària dinen a la seva aula.
 • Els infants dels grups de 1r a 6è de primària dinen al menjador en dos torns.
 • Els grups de P3 a P5 són recollits a les 12:15 hores.
 • Els grups de 1r a 6è són recollits a les 12:30 hores.

Atenent al nombre d’usuaris/es del servei s’estableixen dos torns. Mentre un torn dina, l’altre gaudeix de l’esbarjo o d’activitats.

TORNS:  

 • 1er Torn: 12:30 a 13:15 h.  P3 a P5 i els grups de 1r a 3r dinen. De 4t a 6è temps de lleure-activitats
 • 2on Torn: 13:30 a 14:15 h. 4t a 6è de primària dinen. P3 a P5 i 1r a 3r tenen temps de lleure-activitats

A les 14’15h es torna a la calma, es fa higiene de mans abans d’anar a l’aula

DESCANS DELS MÉS PETITS P3

Malgrat les complicacions per habilitar espais degut a la redistribució causada per les mesures de la Covid-19, els infants de P3, després de dinar, poden estirar-se una estona, descansar o fer una migdiada en un lloc tranquil.

A aquest efecte, s’utilitzaran tatamis prèviament netejats i desinfectats a diari

Per raons de seguretat i prevenció, enguany es recomana no dur cap element de casa.

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

A P3 es dona informació diària a les famílies de les possibles incidències produïdes durant el migdia. 

A P4 i P5 només es notificaran les situacions excepcionals o puntuals que s’hagin produït. 

Els/les responsables de menjador les recollirà i, si s’escau, les trametrà a les tutores perquè informin a les famílies.

I com sempre a la web de l’AFA hi torbareu la darrera informació actualitzada com els menús i les notícies de lEspai Migdia.

INFORMES

Es lliuraran tres informes al llarg del curs, un al finalitzar cada trimestre.

Els infants també faran un full d’autoavaluació durant el segon i tercer trimestre.

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES (Irene Jerez . Gestió menjador)

 • Durant el curs 2021-22 serà on-line, per correu electrònic (menjador@afaescolabarcelona.cat)
 • En cas d’interrupció del servei per falta de normes de convivència o qualsevol incidència greu no es tornaran els diners. 
QUOTES I GESTIÓ ECONÒMICA

Els rebuts seran domiciliats per banc o caixa. 

El preu del servei per aquest curs és de 6’33 €/dia per a l’alumnat fix d’aquest servei (es considera fix l’alumne/a que es queda a dinar cada dia durant tot un mes o bé tots els mesos del curs). 

ALUMNES ESPORÀDICS

El preu d’esporàdic és de 7 €/dia. 

Els rebuts dels esporàdics fixes també seran domiciliats.

NORMATIVA DE PAGAMENTS I ASSISTÈNCI

La domiciliació es farà durant els 10 primers dies de cada mes. 

REBUTS RETORNATS O IMPAGATS

S’envia un e-mail a partir del dia en que es retorni el rebut, donant cinc dies hàbils per fer l’ingrés al compte de menjador amb el recàrrec corresponent que cobra l’entitat bancària.

En cas d’impagament de dos mesos seguits des de el primer mes, se suspendrà l’infant dels servei havent d’anar a dinar a casa i no podent accedir de nou fins al pagament del deute.

ABSÈNCIES 

 • Cal avisar si un alumne/a falta al menjador al telèfon de l’escola  o correu electrònic menjadorescolabarcelona@gmail.com  abans de les 10h. 
 • Tota absència de més de tres dies seguits es descomptarà l’import de la material primera dels aliments 4’05 €
 • A partir del tercer dia es retornarà l’import de tots els dies ( inclosos el 1r i el 2n) dels dies d’absència. L’import del monitoratge, en cap cas serà retornat. La devolució serà descomptada del rebut del més següent.
 • Si un alumne causa absència d’un o dos dies no es farà cap retorn. 
 • Quan l’absència és de tot un mes complert per viatges o motius personals, es donarà de baixa del servei per aquell mes prèvia comunicació al menys de 15 dies abans. 
 • En cas de confinament per COVID, havent avisat al centre i gestió de menjador, es descomptarà des del primer dia
 • Si no és el mes sencer, els dies que es quedin es cobraran com esporàdics.
 • Els casos excepcionals els valorarà la comissió de menjador.

PICNICS PER DIES D’EXCURSIÓ

Els dies d’excursió, als alumnes que són fixos al servei de migdia, se’ls donarà una bossa amb el pícnic de dinar. 

No cal que portin el dinar de casa ni cap aliment donat que el pícnic preparat des de l’escola és complert. 

En cas que la família decideixi donar-li dinar diferent pel seu fill/a és la mateixa família qui es fa responsable de la seva manipulació i conservació i no s’abonarà cap import pel menú d’aquest dia. 

DIETES ESPECIALS I NORMATIVA MEDICAMENTS

La normativa per a l’administració de medicaments és la mateixa que la de l’escola. 

En cas d’al·lèrgies alimentàries i dietes especials cal que la família faci arribar a l’escola el certificat mèdic de l’especialista que informi d’aquesta situació per poder elaborar les modificacions/substitucions del menú. 

Si un alumne/a ha de seguir un règim especial o continuat , és imprescindible que presenti un certificat mèdic de l’especialista corresponent.Seure de forma correcta a taula.