Funcionament, horaris i preu temps migdia

FUNCIONAMENT DEL TEMPS DE MIGDIA

El servei de menjador té una durada de tot el curs complet des del primer a l’últim dia de curs, exceptuant els períodes vacacionals i festes de calendari i de lliure disposició segons calendari escolar:

HORARI DEL SERVEI:  De 12:30 h a 14:30 h.

HORARI EQUIP EDUCADOR: De 12:15 h a 14:30 h els monitors i monitores d’educació infantil (ampliació de l’horari de monitors/es), i de 12:30h a 14:30h els monitors i monitores de primària. 

NOMBRE DE PERSONES DE L’EQUIP EDUCADOR: 19 monitors i monitores/1 coordinadora /1 monitor de suport a Infantil 3 (I3).

NOMBRE APROXIMAT DE COMENSALS: 380.

RÀTIOS PER GRUP: 1 monitor/a per grup d’horari lectiu

ESPAIS I HORARIS:

  • Els infants dels grups d’I3 i I4 dinen a la seva aula.
  • Els infants dels grups d’I5 a 6è de primària dinen al menjador en dos torns.
  • Els grups d’I3 a I5 són recollits a les 12:15 hores.
  • Els grups de 1r a 6è són recollits a les 12:30 hores.

Atenent al nombre d’usuaris/es del servei s’estableixen dos torns. Mentre un torn dina, l’altre gaudeix de l’esbarjo o d’activitats.

TORNS:  

  • 1r Torn (12:30 h a 13:15 h) I3 a I5 i els grups de 1r a 3r dinen. De 4t a 6è temps de lleure-activitats
  • 2n Torn (13:30 h a 14:15 h) 4t a 6è de primària dinen. I3 a I5 i 1r a 3r tenen temps de lleure-activitats

A les 14:15 h es torna a la calma i es fa higiene de mans abans d’anar a l’aula.

DESCANS DELS MÉS PETITS (INFANTIL 3):

Els infants d’I3, després de dinar, poden estirar-se una estona, descansar o fer una migdiada en un lloc tranquil. A aquest efecte, s’utilitzen els llits específics per a I3, i els i les alumnes poden dur llençol i algun element de casa que els ajudi a descansar.

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

A I3 es dona informació diària a les famílies sobre les possibles incidències produïdes durant el migdia.

A I4 i I5 només es notificaran les situacions excepcionals o puntuals que s’hagin produït.

Els/les responsables de menjador les recollirà i, si s’escau, les trametrà a les tutores perquè informin a les famílies.

I com sempre a la web de l’AFA hi trobareu la darrera informació actualitzada com els menús i les notícies de l’Espai Migdia.

INFORMES:

Es lliuraran tres informes al llarg del curs, un al finalitzar cada trimestre.

Els infants també faran un full d’autoavaluació durant el segon i tercer trimestre.

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES (Gestió menjador):

  • Durant el curs 2023-2024 serà on-line, per correu electrònic (menjador@afaescolabarcelona.cat).
  • En cas d’interrupció del servei per falta de normes de convivència o qualsevol incidència greu, no es tornaran els diners.

COMUNICACIONS: ABSÈNCIES, MENÚS ESPORÀDICS i DIETES i ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ PUNTUAL

COMUNICACIÓ:

Les comunicacions relatives al funcionament ordinari del servei de menjador (absències, comunicació de menú esporàdic, dietes, medicació, etc.) s’han de realitzar per correu electrònic a menjador@afaescolabarcelona.cat abans de les 10 h del matí del mateix dia.

AL·LÈRGIES ALIMENTÀRIES:

En cas d’al·lèrgies alimentàries i dietes especials cal que la família faci arribar a l’escola el certificat mèdic de l’especialista que informi d’aquesta situació per poder elaborar les modificacions/substitucions del menú.

MEDICACIÓ:

Si s’ha d’administrar algun medicament, l’infant haurà de portar la prescripció mèdica i una autorització seguint el protocol de l’escola.

QUOTES I GESTIÓ ECONÒMICA

COST DEL SERVEI PER A USUARIS HABITUALS:

Tenen consideració d’usuaris habituals del servei de menjador aquells que es quedin a dinar tres dies o més cada setmana. El cost diari del servei de menjador és de 6,54 euros per infant.

El curs 2023-2024 té 178 dies lectius. Per tant, els infants que es quedin tots els dies pagaran un total de 1.164,10 euros anuals.

Aquest curs, es farà una mitjana dels pagaments per optimitzar la gestió econòmica del servei com el curs passat. En la següent taula s’indiquen els pagaments que es domiciliaran segons els dies que els infants es queden a dinar:

 5 dies4 dies3 dies
SETEMBRE [1]124,42 €108,50 €84,10 €
OCTUBRE124,42 €108,50 €84,10 €
NOVEMBRE124,42 €108,50 €84,10 €
DESEMBRE84,37 €76,11 €65,78 €
GENER124,42 €108,50 €84,10 €
FEBRER124,42 €108,50 €84,10 €
MARÇ124,42 €108,50 €84,10 €
ABRIL124,42 €108,50 €84,10 €
MAIG124,44 €108,50 €84,10 €
JUNY84,37 €76,11 €65,78 €
TOTAL CURS1.164,10 €1.020,22 €804,36 €

[1] Es descomptaran els dies corresponents al període d’adaptació dels infants d’I3.

En aquesta taula no s’han tingut en compte les colònies. Si se’n fan, s’han de descomptar els dies del mes en què es facin.

El cobrament del servei es fa per domiciliació bancària, a mes avançat, entre el dia 1 i el dia 10 de cada mes. Si es produeix la devolució d’un rebut domiciliat, la família s’ha de fer càrrec de les despeses establertes per l’entitat bancària.

Si ja fèieu ús del servei l’any anterior, les vostres dades es transferiran automàticament. Qualsevol canvi en les dades haurà de fer-se a través d’Ampasoft.

ÚS ESPORÀDIC DEL SERVEI DEL MENJADOR:

Tenen consideració d’usuaris esporàdics del servei de menjador aquells que es quedin a dinar dies puntuals i aquells que utilitzin un o dos dies setmanals el servei.

El preu del servei per als usuaris esporàdics és de 7,19 euros diaris per infant.

Per fer ús del servei, si sou nous a l’escola Barcelona és imprescindible haver omplert el formualri d’inscripció d’Ampasoft (Veure: Com donar-se d’alta d’Ampasoft). El servei es podrà demanar inscrivint-se màxim fins les 11h del mateix dia (al final de la guia “com inscriure’s a menjador” s’indica com fer-ho).

A final de cada mes, es recomptaran els dies que s’ha utilitzat el servei i es domiciliarà el pagament.

DEVOLUCIONS:

La devolució per causa d’absència, sempre i quan sigui comunicada en el termini establert, (abans de les 10 del matí del mateix dia), és de 3 euros, que es retornaran al mes següent per domiciliació. Si no es comunica l’absència amb prou antelació es cobrarà l’import complet del servei.

IMPAGAMENTS:

Aquelles famílies que no hagin satisfet una o més quotes corresponents al servei de menjador no en podran fer ús. Qualsevol incidència amb els pagaments aviseu a la coordinació del servei a través de menjador@afaescolabarcelona.cat. perquè sigui valorada i puguem trobar alternatives: 

Les incidències de pagament no resoltes durant el curs escolar, seran motiu per no poder fer ús del servei el curs escolar següent. És a dir, si hi ha pagaments pendents al setembre no es podrà fer ús del servei menjador fins abonar-los.

CANVIS EN L’ÚS DEL SERVEI

Les modificacions mensuals en els dies que un infant es quedarà a dinar o baixes al servei de menjador s’han de comunicar abans del dia 25 de cada mes, perquè  es puguin fer efectives el mes següent. Cal avisar per correu electrònic: menjador@afaescolabarcelona.cat.

PICNICS PER DIES D’EXCURSIÓ

Els dies d’excursió, als alumnes que són fixos al servei de migdia, se’ls donarà una bossa amb el pícnic de dinar. No cal que portin el dinar de casa ni cap aliment donat que el pícnic preparat des de l’escola és complet. En cas que la família decideixi donar-li dinar diferent pel seu fill/a és la mateixa família qui es fa responsable de la seva manipulació i conservació i no s’abonarà cap import pel menú d’aquest dia.