La Junta

Actua com a Òrgan de Representació de l’AFA. S’encarrega de la gestió de l’AFA entre les Assemblees, decidint sobre les qüestions del dia a dia de l’associació sense contradir els mandats acordats en l’Assemblea General.

Càrrecs de la Junta i funcions:

1.- President/a (obligatori)

Màxim representant de l’AFA.

Funcions: 

 • Dirigir i representar l’associació,
 • Convocar, presidir i dirigir les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva de l’AFA,
 • Dirigir els debats i adoptar les mesures que consideri urgents per a la bona administració social,
 • Revisar les actes, els documents i els certificats que li presentin el/a secretari/a i el/la tresorer/a i tenir cura del compliment dels estatuts.

2.- Vicepresident/a

Suport del president/a i en la seva absència passa a assumir les seves funcions.

3.- Secretari/a (obligatori)

Encarregat de gestionar/custodiar tota la documentació de l’AFA.

Funcions: 

 • Custodia els llibres (excepte els de comptabilitat), els documents i el segell de l’associació,
 • Portar el Llibre de socis/socies al dia,
 • Redactar i signa totes les actes de les reunions de l’Assemblea i de la Junta Directiva,
 • Redactar i autoritzar tots els certificats en allò que fa referència als llibres i documents socials de l’associació i fer la funció dels recordatoris dels acords als que s’arriba en Juntes.
 • Ocupar-se de la correspondència social amb ens externs a l’escola.

4.- Vicesecretari/a 

Suport del secretari/a i en la seva absència passa a assumir les seves funcions.

5.- Tresorer/a (obligatori)

Responsable de tots els recursos de l’associació. 

Funcions: 

 • Elaborar el pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.
 • Elaborar els llibres comptables
 • Signar els rebuts i demés documents de tresoreria
 • Realitzar el pagament de les factures, amb el vist-i-plau del president/a.

6.- Vocals

Col.labar amb la Junta Directiva actuant com a representant  de les diferents àrees de treball o Comissions en les que s’estructuren els serveis de l’AFA als seus associats.

Funcions: 

 • Gestionar l’activitat de la Comissió,
 • Actuar com a referent de contacte amb les entitats proveïdores de la Comissió,
 • Presentar projectes anuals de millora o seguiment